HomeRechtsgebiedenVerbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Wanneer een wederpartij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Of wanneer iemand u, al dan niet opzettelijk, schade toebrengt door het niet nakomen van gemaakte afspraken. Dan is de kans groot dat u in aanraking komt met het verbintenissenrecht. Verbintenissen vloeien voornamelijk voort uit de wet of uit een overeenkomst. 

Verbintenis door onrechtmatige en rechtmatige daad

De belangrijkste verbintenis uit de wet is de onrechtmatige daad (art. 6:162BW). Dit leidt over het algemeen tot schadeplichtigheid van degene die onrechtmatig heeft gehandeld. Ook rechtmatige daden leiden tot een verbintenis, zoals bijvoorbeeld bij:

Zaakwaarneming: het bewust behartigen van het belang van een ander, zonder dat daar een overeenkomst aan ten grondslag ligt, wanneer die ander door omstandigheden niet in staat zijn eigen belangen te behartigen (door bijvoorbeeld ziekte of afwezigheid).

Onverschuldigde betaling: het betalen van geld, overdragen van goederen of verlenen van diensten zonder dat daar een overeenkomst aan ten grondslag ligt.

Ongerechtvaardigde verrijking: wanneer iemand zich verrijkt ten koste van een ander zonder dat daar een overeenkomst aan ten grondslag ligt.

Verbintenis uit overeenkomst

Bij verbintenissen uit een overeenkomst (vaak schriftelijk vastgelegd in een contract) geldt als uitgangspunt dat deze dienen te worden nagekomen (in het latijn: Pacta sunt servanda). 

Wanneer partijen afspraken maken wordt al snel gedacht dat het voor de andere partij duidelijk is wat wordt bedoeld. Ervaring leert dat er veel mis kan gaan in de uitleg van een contract of de bedoeling van een (on)geschreven afspraak. 

Gedurende de looptijd van het contract kunnen partijen andere bedoelingen krijgen met de inhoud van het contract; het contract ‘past niet goed meer’. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van (wederzijdse) dwaling of een verschillende interpretatie van bewoordingen. Zeker bij het overeenkomen van complexe overeenkomsten is het verstandig om vooraf contact met ons op te nemen. We nemen de voorwaarden met u door en zorgen ervoor dat er een zo helder mogelijke overeenkomst ligt waarbij er weinig ruimte is voor eigen interpretatie.

Worden gemaakte afspraken niet nagekomen?

Soms lukt het een partij niet om de afspraken na te komen. De rekening wordt niet betaald of de levering van een bepaald product of dienst blijft uit? Of misschien is er zelfs sprake van bijvoorbeeld wanprestatie of verzuim en moet de overeenkomst ontbonden worden? Weet u dan wat de rechtsgevolgen zijn? 

Wat als er schade ontstaat? Is er dan sprake van een onrechtmatige daad? Is er sprake van causaal verband? Kan deze daad worden toegerekend? Weet u wat u dan moet doen? Blijf hier niet mee worstelen! Neem contact met ons op en laat ons u hierover adviseren. Daarmee voorkomt u een hoop ellende.

Gerelateerde rechtsgebieden

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere is na zijn Studie Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht (met vak thematische aantekening Handels- en Ondernemingsrecht) werkzaam geweest als (Staf)jurist bij diverse grote en middelgrote zorgaanbieders.

Heeft u juridische hulp nodig bij verbintenissenrecht?

Neem contact met ons op en plan een adviesgesprek in. We bespreken uw zaak en adviseren u over het vervolgtraject. Besluit u ons in te schakelen om u bij te staan? Dan bent u verzekerd van een professionele en daadkrachtige aanpak waarbij wij alles in het werk stellen om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken. Wij helpen u de weg te vinden en indien mogelijk uw schade te claimen!