HomePrivacy Policy

Privacy Policy

Algemeen

Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door u vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
Voornaam; Achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Geboorteplaats; Straatnaam; Postcode; Woonplaats; Telefoonnummer (mobiel en/of vast); E-mailadres; Burgerservicenummer (BSN).
Slechts indien en voor zover relevant ten behoeve van de behartiging van uw belangen ook bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn:
Politieke voorkeur; Godsdienst of levensovertuiging; Ras; Seksuele leven; Lidmaatschap vakbond; Gezondheid.

Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt, bijvoorbeeld per email, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

Doel verwerking persoonsgegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars verwerkt de voormelde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– innen van declaraties;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang;
– bescherming van vitale belangen van betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
d. recht van verzet;
e. recht op dataportabiliteit;
f. recht op vergetelheid;
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars, info@ketelaarsadvocaten.nl, Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond, tel: 0492-551478.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs over te leggen. Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).