HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

In de Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars wordt verstaan onder:

1.1 Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars: Het kantoor met hoofdvestiging aan de Steenovenweg 5 (5708 HN) Helmond, KvK-nummer: 17228536 0000, BTW-nummer: NL00189347OB94;

1.2 Stichting Derdengelden Ketelaars: rechtspersoon, met het doel gelden en andere vermogensbestanddelen te ontvangen voor derden, anders dan griffierechten e.d., KvK-nummer: 17227978;

1.3 advocaat: de advocaten van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars;

1.3.1 advocaat 1: Mw. mr. M.A.W. Ketelaars, h.o.d.n.;

1.3.2 advocaat 2: Dhr. mr. Drs. H.H.M. Jansen, ondersteuner status aparte;

1.3.3 advocaat 3: Dhr. mr. P.C.P. Lefevere, medewerker;

1.4 cliënt: de contractpartij van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars;

1.5 honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten zoals bedoeld in 1.6 en 1.7 – die de advocaat voor uitvoering van de opdracht is overeengekomen;

1.6 verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, te onderscheiden in met omzetbelasting verhoogde kosten (belaste verschotten) en niet met omzetbelasting verhoogde kosten (onbelaste verschotten);

1.7 kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter dekking van de kosten van kantoorfaciliteiten. Hieronder vallen niet slechts kosten zoals papier, porti, telefoon-, fax- , kopieer- en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten;

1.8 eigen bijdrage: bij de aanvraag van een toevoeging stelt de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage vast, ten behoeve van de kosten voor de advocaat, hieronder niet begrepen overige kosten.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars zijn van toepassing op alle opdrachten door de advocaat aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd de advocaten van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars. Ze zijn geldig vanaf 1 augustus 2010.

3. Opdracht

3.1 Een opdracht komt tot stand wanneer de aanvaarding door de advocaat schriftelijk is bevestigd. Een opdracht komt ook tot stand indien via de Rechtbank, het Gerechtshof of andere Gerechtelijke instantie ambtshalve een last (tot toevoeging) of mandaat wordt afgegeven;

3.2 De advocaat is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht eerst dan uit te voeren indien de cliënt een gedeclareerd voorschot terzake honorarium en verschotten heeft betaald. Cliënt heeft daartoe een betalingsbewijs te overleggen;

3.3 Tot op het moment van betalen van het in rekening gebrachte voorschot is advocaat slechts gehouden werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het veilig stellen van voor de cliënt fatale termijnen zoals verzet, en hoger beroep, bezwaar of beroep. Voor werkzaamheden in het kader hiervan wordt de cliënt geacht een opdracht hiervoor te hebben verstrekt en de opdracht strekt zich enkel uit tot het veilig stellen van die termijn. In het bijzonder behoort hiertoe niet het aanbrengen van zaken voor de cliënt bij een gerechtelijk college zonder dat de cliënt het hiervoor verschuldigde griffierecht heeft betaald;

3.4 Cliënt stemt ermee in dat de advocaat de opdracht (geheel of gedeeltelijk) door derden laat uitvoeren;

3.5 Cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de advocaat en/of de door de advocaat ingeschakelde derde/advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4. Inspanningsverbintenis

4.1 De advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat verbindt zich om de cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht.

4.2 De advocaat is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is de advocaat hierin vrij mits het belang van cliënt niet wordt geschaad.

4.3 De advocaat geeft geen garanties over de uitkomst van de zaak. Ook geeft de advocaat geen kans-inschatting. De advocaat inventariseert de voor- en nadelen van een procedure eventueel middels het geven van een procedure-advies, dan wel na het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek. De conclusies uit dit onderzoek zijn in de regel leidend voor het al dan niet inzetten van een procedure. Ook aan een procesadvies of haalbaarheidsonderzoek kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Honorarium

5.1 De cliënt kan worden bijgestaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand indien deze daarvoor in aanmerking komt ingevolge de daarvoor geldende normen gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. De cliënt heeft de advocaat zo volledig mogelijk te informeren omtrent financiën van 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag toevoeging, financiën van nu, de gezinssituatie, of een diagnosedocument (via het Juridisch Loket) is gevraagd en verkregen voor de advocaat van dit kantoor, het bestaan van eerder verleende toevoegingen, het verkrijgen van bijzondere bijstand e.d.

5.2 Indien de afwijzing van de toevoeging of de hoogte van de eigen bijdrage door de cliënt wordt betwist, heeft de cliënt de advocaat hieromtrent te informeren en de noodzakelijke stukken voor aanpassing van de eigen bijdrage te doen toekomen. Indien de stukken niet (tijdig) aan de advocaat worden verstrekt, geldt de eerst opgelegde eigen bijdrage danwel de afwijzing van de toevoeging.

5.3 Na afloop van de zaak kan de Raad opnieuw de verleende toevoeging toetsen. Dit geldt met name bij overbedeling in een boedelscheiding of bij het toekennen van (schade)vergoedingen. De cliënt heeft dan de door de advocaat gewerkte uren conform uurtarief te betalen, waarbij de kantoorkosten en de BTW in rekening worden gebracht.

5.4 Tussen partijen kan worden afgesproken dat cliënt, ondanks het feit dat hij wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad, zal worden bijgestaan op betalende basis.

5.5 De advocaat is steeds gerechtigd een voorschotnota te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

5.6 De te verrichten werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering zich strekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

5.7 De advocaat zorgt voor een deugdelijke registratie van de door haar aan de opdracht bestede tijd en de cliënt is gerechtigd hiervan een overzicht te verlangen. Tijd zal in ieder geval worden gerekend voor telefoon tussen cliënt en de advocaat, correspondentie, bezoeken, etc. Indien de advocaat na (telefonisch) overleg tussen de cliënt en de ondersteuning het dossier ter hand neemt, wordt dit omschreven als “telefoon in/uit met…” Gerekend wordt in eenheden van 6 minuten.

5.8 In de regel wordt 6% over het honorarium als kantoorkosten in rekening gebracht, behoudens overige (noodzakelijke) kosten voor bijvoorbeeld spoedprocedures, aantekenen van processtukken, correspondentie met het buitenland enz. De kantoorkosten worden tevens belast met 21% BTW. Partijen kunnen overeenkomen dat geen kantoorkosten in rekening worden gebracht. Dit dient echter beschouwd te worden als uitzondering op de regel.

5.9 Partijen kunnen voor behartiging van de hele zaak of een deel van de zaak vaste prijsafspraken maken. De advocaat werkt niet op basis van “no cure no pay”. Het verrichten van werkzaamheden op deze basis is uitdrukkelijk door de Nederlandse Orde van Advocaten verboden.

6. Betaling/Verzuim

6.1 Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.

6.2 De advocaat is gerechtigd zonder nadere aankondiging de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de cliënt aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en alle redelijke kosten van advocaat als gevolg van het verzuim heeft betaald.

6.3 De advocaat is bevoegd tot het verrekenen van gelden die zij namens de cliënt onder zich heeft met door de cliënt aan de advocaat verschuldigde bedragen.

6.4 De advocaat is niet bevoegd gelden, welke ten behoeve van de cliënt die zijn gestort op de rekening van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars, te verrekenen met facturen, tenzij de cliënt hiermee uitdrukkelijk instemt. Voor zover de Verordening het toelaat kunnen deze gelden als depotstorting worden beschouwd.

6.5 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de advocaat gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

6.6 Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering ten laste van de cliënt.

6.7 Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de cliënt gelijkgesteld degene die zich jegens de advocaat verbonden heeft de declaraties namens de cliënt te voldoen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak;

7.2 De advocaat zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vooraf overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Cliënt stemt ermee in dat de advocaat aansprakelijkheids beperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.

7.3 Een e-mailbericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde. De bedoelde geadresseerde dient deze gegevens strikt vertrouwelijk en persoonlijk te behandelen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen wordt als correct verondersteld maar worden gepresenteerd zonder garantie in welke vorm dan ook. Aan dit bericht kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de auteur te melden en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van een e-mail niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en volledige inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht.

8. Rechtsverhouding

8.1 De rechtsverhouding met de advocaat wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

8.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien bij vertalingen in andere talen verschillen in interpretatie mogelijk zijn, dan geldt de Nederlandse versie.

8.3 De advocaat is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de cliënt bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan de cliënt en de cliënt deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen.

9. Geschillen

9.1 In geval van geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden zullen partijen met elkaar in redelijkheid overleggen. Bij gebreke van overeenstemming staat het partijen vrij bemiddeling in te roepen van de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch, die in het kader van de Advocatenwet en de Gedragsregels voor advocaten partijen in eerste instantie tot elkaar zal proberen te brengen.

9.2 Indien bemiddeling van de Deken overeenkomstig artikel 9.1 geen oplossing biedt, zullen geschillen kunnen worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur, dan wel door de Nederlandse rechter. Bij de Geschillencommissie dient in sommige gevallen een akte van compromis van beide partijen te worden overgelegd. Het kantoor neemt deel aan de Geschillenregeling en heeft een externe advocaat bereid gevonden om als eerste geschillenbemiddelaar op te treden. Indien het geschil (mede) betrekking heeft op de urenbegroting – het bedrag dat is gedeclareerd dan wel waar de urenbegroting betrekking op heeft – dient het bedrag in depot gestort te worden. De advocaat doet geen afstand van deze depotstorting. De advocaat kan voor zover noodzakelijk de uitspraak van de Geschillencommissie ten behoeve van de incasso aanwenden.

10. Beëindiging

10.1 Zowel de cliënt als de advocaat kunnen de opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. Advocaat heeft in beide gevallen het recht om het dossier van cliënt onder zich te houden tot de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10.2 De advocaat zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de cliënt de van de cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren dan wel doorzenden aan de opvolger en het dossier archiveren. De advocaat zal indien een opvolger zich aanbiedt dan wel de stukken vraagt, geen inhoudelijke besprekingen over de zaak met de cliënt meer verrichten. De advocaat kan met de opvolger afspreken dat voor doorzending van het dossier eerst de openstaande declaraties voldaan moeten zijn, dan wel dat de opvolger zich inzet voor de betaling hiervan.

10.3 De advocaat behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen, 5 jaar na archivering te bewaren en uiterlijk na 7 jaar te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd, hetzij vernietigd.

11. Cliënttevredenheidsonderzoek

11.1 Cliënt kan op verzoek van de advocaat een cliënttevredenheidsonderzoek invullen en aan het kantoor retourneren. Deze gegevens zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld.

12. Overige bepalingen

12.1 Twijfels omtrent de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door de cliënt worden uitdrukkelijkheid van de hand gewezen.